City. Money. Architecture.

conferences & debate / conferinţe şi dezbateri
16 December 2011, National Museum of Contemporary Art, Bucharest[EN] Almost 6 hours into a marathon, structured in two sessions of conferences, each one followed by one debate. The event brought together architects, urban planners and expert economists from Romania, the Netherlands and Germany who explored study cases, failure or success scenarios for urban development, formulae to increase the attractiveness of cities for locals and investors, opportunities and solutions for new urban projects. How could our cities be more attractive to their locals and to investments? Who and in what way could implement new projects, how could working partnerships be set up, in what conditions and how could funding for all those be attracted? The debate focused on establishing principles and action strategies to find development resources for Romanian cities and architecture. The programme was structured in such a way to facilitate the interaction of partners and build cooperation bridges among various partners. Also, the focus went on improving the dialogue with the public administration.

The following participated in the first session: Gheorghe Pătraşcu - head architect of Bucharest city hall, Şerban Ţigănaş – president of the Romanian Chamber of Architects, Anca Ginavar – general director Regional Development – Ministry of Regional Development and Tourism, Piet Van Ruler - senior partner for urban development Twynstra Gudde, Holland and Liviu Ianăşi – lecturer at the department of urban planning and regional planning, “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning. This session included presentations having a starting point in defining the role of architecture in urban development or introducing current topics: what makes Romanian cities (still) beautiful, what areas and kind of projects are worth being prioritized for the Romanian cities to be more accessible and more competitive, what types of partnerships may generate new programmes meant to improve truly the projects of architecture, certain areas or the city.
The second session included Damo Holt – director for estate counselling ECORYS Research & Consulting, Olanda, Ellen van der Lei – expert urban development fund European Investment Bank, Luxembourg, Sorina Racoviceanu - director Institute for Housing and Urban Development Studies, Romania and Eugen Pănescu - architect Planwerk, partner.
The second part generated more questions and answers around major issues: how and why investments are made in Romania, what are the conditions to attract and absorb funding (from the European to the private ones), how could more partners and investors be attracted into an urban project, the investments agencies and main planning had good results in many countries and cities, but this formula is almost unknown in Romania.
The debates had consistent interventions from Nicuşor Dan – president of Save Bucharest NGO, and architects Teodor Frolu and Cătălin Berescu. The event was moderated by Kai Voeckler – programme director at Archis Interventions and Joep de Roo - director Eurodite.

Organizers: Zeppelin Association, DISC (Dutch Initiative for Sustainable Cities), NAi (Netherland Architecture Institute, Rotterdam) and Archis Interventions.
Partner: Romanian Chamber of Architects.
Supported by: Administration of National Cultural Heritage, ERSTE Stiftung, the Netherlands Embassy, NAi – Netherlands Architecture Institute, Archis Interventions SEE, DISC - Dutch Initiative for Sustainable Cities, National Museum of Contemporary Art, Ministry of Regional Development and Tourism, Lafarge, Sensio, Geplast, Armstrong.

The video archive of the conference is available here.[RO] Un eveniment maraton, de aproape 6 ore, structurat în două sesiuni de conferinţe urmate de câte o dezbatere. Dezbaterea a adus împreună arhitecţi, urbanişti şi experţi economici din România, Olanda şi Germania, care au explorat studii de caz, scenarii de eşec sau succes în dezvoltare urbană, formule de creştere a atractivităţii oraşelor pentru locuitori şi investitori, posibilităţi şi soluţii pentru noi proiecte urbane. Cum pot fi oraşele noastre mai atractive pentru locuitorii lor, dar şi pentru investiţii? Cine şi în ce fel ar putea să implementeze proiecte noi, cum se pot crea parteneriate de lucru, în ce condiţii şi cum pot fi atrase fonduri pentru toate acestea? Discuţia s-a axat pe stabilirea unor principii şi strategii de acţiune pentru găsirea de resurse de dezvoltare a oraşelor şi a arhitecturii româneşti. Programul a fost astfel structurat încât să faciliteze interacţiunea participanţilor şi să construiască punţi de colaborare între varii parteneri. Totodată s-a pus accent pe îmbunătăţirea dialogului cu administraţia publică.

La prima sesiune au participat Gheorghe Pătraşcu - arhitect şef al Primăriei Bucureşti, Şerban Ţigănaş - preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, Anca Ginavar - director general Dezvoltare Teritorială - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Piet Van Ruler - senior partner pentru dezvoltare urbană Twynstra Gudde, Olanda şi Liviu Ianăşi - lector la catedra de planificare urbană şi dezvoltare teritorială a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“.
Această sesiune a adus prezentări care aveau ca punct de plecare definirea rolului arhitecturii în dezvoltarea urbană, sau introducerea unor tematici actuale: ce face ca oraşele româneşti să mai fie (încă) frumoase, ce zone şi tipuri de proiecte merită a fi prioritizate pentru ca oraşele româneşti să fie mai accesibile şi mai competitive, ce tipuri de parteneriate ar putea genera programe noi de natură să îmbunătăţească real proiectele de arhiectură, zone sau chiar oraşul.

La sesiunea a doua au performat Damo Holt – director consultanţă imobiliară ECORYS Research & Consulting, Olanda, Ellen van der Lei – expert urban development fund European Investment Bank, Luxembourg, Sorina Racoviceanu - director Institute for Housing and Urban Development Studies, România şi Eugen Pănescu - arhitect partener Planwerk. Partea a doua a generat mai multe întrebări şi răspunsuri în jurul unor subiecte de anvergură: cum şi de ce se fac investiţii în România, care sunt condiţiile de atragere şi absobţie a fondurilor (de la cele europene, la cele private), cum se pot atrage mai mulţi parteneri şi investitori într-un proiect urban, agenţiile de investiţii şi planul director au dat rezultate bune în foarte multe ţări şi oraşe, dar în România această formulă e aproape necunoscută.

La dezbateri, intervenţii consistente din partea publicului au avut Nicuşor Dan – preşedintele organizaţiei Salvaţi Bucureştiul, şi arhitecţii Teodor Frolu şi Cătălin Berescu. Evenimentul a fost moderat de Kai Voeckler - director de program Archis Interventions şi Joep de Roo - director Eurodite.

Organizatori: Asociaţia Zeppelin, DISC (Dutch Initiative for Sustainable Cities), NAi (Netherland Architecture Institute, Rotterdam) şi Archis Interventions
Partener: Ordinul Arhitecţilor din România.
Cu sprijinul: Administraţia Fondului Cultural Naţional, ERSTE Stiftung, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, NAi – Netherlands Architecture Institute, Archis Interventions SEE, DISC - Dutch Initiative for Sustainable Cities, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Ministerul de Dezvoltare Regională şi Turism, Lafarge, Sensio, Geplast, Armstrong.

Arhiva video a conferinţei poate fi studiată aici.