Magic Blocks 2010 - interventions

september 2010, Bucharest[EN] Calea Moşilor 2010: an aggressive and grey concrete curtain, specific to the ‘80s, which cuts a historical fabric and divides the city in two: in front of the boulevard a dense and well equipped city, yet ugly and aggressive, and behind, the historical city, hidden and isolated. The project team proposed a series of interventions meant to activate the area behind the curtains of blocks, as spaces of community and public places part of the historical fabric. Those abandoned places after the totalitarian interventions have a huge potential to locate certain genuine public places, articulate the two kinds of city and reintegrate in the collective memory, in the urban structure and the general touristic circuit of an isolated heritage. The project aimed at very small sites, unoccupied and unclaimed by anyone, where various types of interventions were carried out, symbolically, with the participation of the locals, meant to meet their immediate needs but also respect and express the development scenario of that place. The interventions – were four: a passage, a playground, a bench as a staircase, and a close turned into an open living – were meant to test the ideas of the project, stimulate the start of real interventions and support the locals in expressing their opinions and get involved better in the change of their own life space.
Project authors: Zeppelin Association, Point4, Archis Interventions, Hackenbroich Architekten, in cooperation with ATU, Space Syntax România, StudioBASAR, Platforma 9.1.
Supported by: Erste Stiftung, Administration of National Cultural Heritage, Goethe Institut, Union of Romanian Architects, Centre for Visual Introspection. Partner: Roca.[RO] Calea Moşilor 2010: o cortină agresivă şi gri de beton, specifică anilor ’80, care taie un ţesut istoric şi rupe oraşul în două: în faţa bulevardului un oraş dens şi bine echipat, dar urât şi agresiv, iar în spate oraşul istoric, ascuns şi izolat. Echipa proiectului a propus o serie de intervenţii menite să activeze zona din spatele cortinelor de blocuri, ca spaţii ale comunităţii şi locuri publice în cadrul ţesutului istoric. Aceste locuri abandonate în urma operaţiilor totalitare au un potenţial enorm pentru amplasarea unor spaţii publice veritabile, articularea celor două tipuri de oraş şi reintegrarea în memoria colectivă, în structura urbană şi în circuitul turistic general a unui patrimoniu izolat. Proiectul a vizat porţiuni foarte mici de teren, neocupate şi nerevendicate de nimeni, unde-au fost realizate, cu mijloace simbolice, diverse tipuri de intervenţii cu implicarea locuitorilor, care să răspundă nevoilor lor imediate dar şi să respecte şi să exprime scenariul de dezvoltare al locului respectiv. Intervenţiile – în număr de patru: un gang, un loc de joacă, o bancă sub formă de scară şi o fundătură transformată într-un salon în aer liber – au fost menite să testeze ideile din proiect, să impulsioneze demararea unor operaţii concrete şi să-i stimuleze pe locuitori să-şi exprime părerile şi să se implice mai mult în transformarea propriului spaţiu de viaţă.
Autorii proiectului: Asociaţia Zeppelin, Point4, Archis Interventions, Hackenbroich Architekten, în cooperare cu ATU, Space Syntax România, StudioBASAR, Platforma 9.1
Cu sprijinul: Erste Stiftung, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Goethe – Institut, Uniunea Arhitecților din România, Centrul de Introspecţie Vizuală. Partener: Roca.