American avant-garde

book / carte - 2010
American avant-garde. 50 years of architecture: from modernism to minimalism[EN] 13 American cities – from New York to Los Angeles. 60 famous architects – from Louis Kahn and Mies van der Rohe, to Frank Gehry and David Adjaye. 90 outstanding public buildings – from museums and libraries, to churches and research centers. 410 pictures taken directly from the source. Thousands of miles along and across a continent.
This volume is the outcome of my endeavors to offer those who practice architecture and the lay readers some significant landmarks and critiques on the American architectural phenomenon that has had tremendous influence on our current cultural background.
A term belonging to modernity par excellence, the notion of avant-garde implied from the start the concept of novelty, the critique of stereotypes and conventions, the displacement and the re-orientation of the aesthetical production towards the future. All through the 20th century, the avant-garde also involved a two-way transfer of concepts and attitudes between Europe and the United States. However, recently, the search for novelty globalized due to tourism, yet that did not only mean a wild rush for sensationalism but the rediscovery of one’s responsibility to the built environment.
Those architects presented in this volume do not only cover most of the important aesthetic trends or today’s mainstream, but also the experimental field. Modernism, late-modernism, postmodernism, deconstructivism, and minimalism were born indeed in America, a thing that many of us hardly know; this is why, I have developed a thorough analysis in order to explain concrete experience via approachable, yet not shallow interpretations. Thus, on the one hand, I have done my best to make the reader master some specific historical vocabulary and, at the same time, the relations among various practices and attitudes.
On the other hand, this book is written as a cultural log meant to describe some aspects of modernity that mark our urbane life and the way in which the public space is perceived. It brings back to the readers’ attention some classical modernist examples and, at the same time, rereads quite recent and remarkable achievements setting them against the background of modernist legacy. Given the ever-growing mobility and accessibility, this volume is devised like a guidebook for the young people, either students or architects who could visit the United States of America, inviting them to see those things worth visiting and understanding. All the architectural landmarks featured in my book can be visited (museums, multifunctional public centers, research centers, schools, libraries, sport edifices or worship places). From this perspective, this is a practical book to be taken on a study or pleasure trip.
What is more, half of the outstanding buildings I visited in the United States are designed by architects from other countries, trained in different cultural milieus. Today, people like to have architectural icons in the downtown of big cities, some icons with a huge impact on the citizens; however, it happens that not always significant and valuable architecture coincides with the formal spectacular view. More than once, behind forms, you can find various interpretations, texts about those objects, public opinions, and the professionals’ comments. This book develops a cross-interpretation of architecture, cultural theory, sociological references, and references to history of places or ideas. Architecture is not seen as a collection of abstract objects, but as a piece into a larger puzzle – the public space.
This volume was published with the support of the Romanian Chamber of Architects.
Edited by: Zeppelin & Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti.
Text & photo: Cosmin Caciuc. Publishers: Ştefan Ghenciulescu, Cosmina Goagea, Constantin Goagea.
372 pages, ISBN 978‑973‑1884‑60‑8


[RO] Avangarda americană. 50 de ani de arhitectură: de la modernism la minimalism
13 oraşe americane – din New York şi până în Los Angeles. 60 de arhitecţi faimoşi – de la Louis Kahn şi Mies van der Rohe, la Frank Gehry şi David Adjaye. 90 de clădiri publice de referinţă – de la muzee şi biblioteci, la biserici şi centre de cercetare. 410 de fotografii direct de la sursă. Mii de mile parcurse de-a lungul şi de-a latul unui continent.
La baza elaborării volumului de faţă se află dorinţa de a oferi practicienilor arhitecţi, dar şi publicului mai larg repere semnificative şi interpretări critice asupra fenomenului arhitectural american, care au avut o influenţă uriaşă asupra întregii culturi actuale. Produs al modernităţii prin excelenţă, noţiunea de avangardă a implicat de la bun început conceptul de noutate, critica stereotipurilor şi convenţiilor, dislocarea tradiţiilor şi repoziţionarea producţiei estetice cu privirea aţintită către viitor. De-a lungul secolului XX, avangarda a implicat un transfer reciproc de concepte şi atitudini între Europa şi America. În perioada cea mai recentă, căutarea noutăţii s-a globalizat odată cu turismul, devenind nu doar o goană după senzaţional, ci şi o redescoperire a responsabilităţii faţă de mediul construit.
Arhitecţii prezenţi în această carte acoperă toate curentele importante estetice, direcţiile majore actuale, dar şi zona de experiment. Modernismul, late-modernismul, postmodernismul, deconstructivismul şi minimalismul s-au născut în America, lucru care este mai puţin cunoscut la noi, iar cartea merge în adâncime cu analiza, pentru a explica experienţele concrete prin interpretări accesibile, dar deloc superficiale, încercând în acest fel să ajute la stăpânirea mai clară a unor termeni specifici din istoriografie, a filiaţiilor între diverse practici şi atitudini.
Pe de altă parte, cartea vine să descrie sub forma unui reportaj cultural aspecte ale condiţiei modernităţii, definitorie pentru urbanitatea contemporană şi modul în care este perceput spaţiul public. Ea readuce în centrul atenţiei actuale exemplele clasice moderniste, repoziţionând în acelaşi timp realizările extrem de recente pe fundalul moştenirii moderniste. În condiţiile unei mobilităţi din ce în ce mai accentuate şi mai lesnicioase, textul încearcă să devină un îndrumar pentru tineri, pentru studenţi, pentru arhitecţii care pot vizita America, arătând oricui ce este esenţial de văzut şi mai ales de înţeles. Toate obiectele de arhitectură prezentate sunt accesibile spre vizitare (muzee, centre publice multifuncţionale, centre de cercetare, şcoli, biblioteci, edificii sportive sau clădiri de cult), cartea încercând să apară şi ca un reper practic pentru o vizită de studiu sau doar de plăcere.
Nu mai puţin semnificativ este faptul că aproape jumătate dintre obiectele excepţionale vizitate în Statele Unite sunt realizate de arhitecţi care provin din alte state ale lumii, formaţi în sisteme culturale diferite. Tendinţa contemporană urmăreşte legarea centrelor marilor oraşe de imaginile iconice arhitecturale, cu un impact public foarte mare, dar nu întotdeauna arhitectura semnificativă şi valoroasă cultural coincide cu spectacularul formal. În spatele formelor se ascund interpretările, textele despre obiecte, opinia publică şi comentariile specialiştilor. Cartea dezvoltă intersectările arhitecturii cu teoria culturală, referinţele sociologice, trimiterile la istoria locurilor sau la cea a ideilor. Arhitectura nu este văzută ca o colecţie de obiecte abstracte, ci ca piese dintr-un puzzle mai larg: spaţiul public.
Cartea a apărut cu sprijinul ordinului Arhitecţilor din România
Editată de: Zeppelin & Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti.
Text si foto: Cosmin Caciuc. Editori: Ştefan Ghenciulescu, Cosmina Goagea, Constantin Goagea.
372 de pagini, ISBN 978‑973‑1884‑60‑8